Missie en visie

Brede basisschool Antonius biedt onderwijs aan kinderen van 4-13 jaar. “Op reis in een grotere wereld” is de spreuk waar wij ons onderwijs aan ophangen. Onze brede school is, als een onderdeel van het kloppend Hart van Heuze, een baken in de gemeenschap.  

Onze school is een organisatie die continu in beweging is. Op allerlei manieren komen er dagelijks invloeden van buitenaf onze school binnen: natuurlijk via kinderen, ouders en leerkrachten, maar ook door andere instanties zoals de buurt, de gemeente, de rijksoverheid, de inspectie, maatschappelijke ontwikkelingen, enz. Het is aan ons om daar zo goed mogelijk mee om te gaan: je kunt niet alles doen wat gevraagd wordt, je zult daar een verantwoorde keuze in moeten maken. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van onderwijs worden door ons positief kritisch gevolgd om ze vervolgens, indien ze door ons onderschreven worden, via de weg van geleidelijkheid in te voeren. Nieuwe ontwikkelingen moeten bijdragen aan het leren leren van kinderen; kwalitatieve groei. 

Wij zijn een lerende organisatie, waar veel van elkaar en van de buitenwereld wordt geleerd. Hiervoor zijn respect voor elkaar en een veilige omgeving noodzakelijk, zodat ruimte ontstaat om elkaar aan te spreken op de resultaten die worden bereikt. Uit de visie zijn de kernwaarden af te leiden die richting geven aan de strategie, het verdere beleid en activiteiten die worden ontwikkeld en ondernomen. De missie, visie en kernwaarden vormen de leidraad voor de inrichting van het onderwijs, het personeelsbeleid en de organisatieontwikkeling op onze school. De volledige visie van de school staat beschreven in het schoolplan 2014-2018. Hier volgt een korte toelichting vanuit onze kernwaarden. 

Kindgericht handelen, veiligheid, betrokkenheid, vertrouwen  

Het kind moet zich binnen eigen mogelijkheden kunnen ontwikkelen tot een sociaal, zelfstandig, weerbaar en zelfredzaam kind, wat zich veilig en gesteund voelt door een geborgen, positieve, uitdagende en gestructureerde omgeving. Het is belangrijk dat het kind een gevoel van competentie ervaart, dat het zich autonoom en uniek kan voelen en alle kansen krijgt om tot zo hoog mogelijke opbrengsten te komen. Het bouwen en onderhouden van sociale relaties is hierbij cruciaal. Het aanspreken van de zone van de naaste ontwikkeling en het actief meedoen aan instructiemomenten zijn hierin essentiële verantwoordelijkheden van de school. Belangrijk hierbij is dat er respect en waardering moet zijn naar elkaar toe op basis van gelijkwaardigheid. Betrokkenheid en samenwerking horen hier onlosmakelijk bij. 

Binnen het totale onderwijs spelen de leerkrachten een prominente rol. De leerkracht stemt zijn handelen af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen die bepaald zijn onder invloed van stimulerende en belemmerende kindfactoren. Een respectvolle omgang met iedereen is voor elke leerkracht vanzelfsprekend. We dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor al onze leerlingen. 

Ouders zijn de constante factor in de ontwikkeling van het kind. Daarom is het van belang dat ze zich op school thuis voelen. Ze zijn een belangrijke informatiebron en zijn de eindverantwoordelijke in de ontwikkeling en opvoeding van hun kind. Ouders zijn het meest betrokken bij hun kind. Openheid tussen ouders en school is erg belangrijk, het zijn actieve partners; de basis is wederzijds respect, afhankelijkheid en vertrouwen. Betrokkenheid van ouders verhoogt de kansen op een optimale ontwikkeling van het kind. 

Optimale ontwikkeling van een kind. Voor ons betekent dat een zo breed mogelijk onderwijsaanbod, waarbij er naast cognitieve ook aandacht is voor affectieve en creatieve doelen en motorische en sociale ontwikkeling. Binnen het onderwijs op onze school hechten we veel waarde aan een goed pedagogisch groeps- en schoolklimaat. Onder een goed pedagogisch klimaat verstaan we: “Een leef- en werkklimaat, waarin de kinderen zich plezierig, veilig en geaccepteerd voelen, waarin ze zichzelf kunnen zijn en waarin zij belangstelling hebben voor elkaar”. In zo’n klimaat is de leerkracht als persoon aanwezig, heeft oog voor de kinderen en accepteert hun eigenaardigheden. Hij/zij geeft met plezier les, hij/zij spreekt leerlingen aan op hun verantwoordelijkheid, geeft hen vertrouwen en geeft de grenzen aan. Bij het opstellen van school- en groepsregels worden de leerlingen zo veel mogelijk betrokken; zij worden er ook op aangesproken.  

De leerkracht schept een motiverende taakgerichte sfeer. De leerkracht zorgt samen met de leerlingen voor een open, flexibele, elkaar stimulerende, helpende werkhouding. Leerlingen krijgen het vertrouwen en worden op hun verantwoordelijkheden aangesproken. Het samen leren krijgt een steeds prominentere plek binnen ons onderwijs. Samen leren voor leerlingen onderling, samen leren voor leerkrachten, samen leren met onze partners, samen leren met ouders etc.